Ban tổ chức

CƠ CẤU NHÂN SỰ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 

 

BAN CHỈ ĐẠO

STT

Họ và tên

Đơn vị/chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt

Giám đốc ĐHQG TP.HCM

Trưởng ban

2

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Uỷ viên

3

PGS.TS Lâm Quang Vinh

Trưởng ban KHCN, ĐHQG TP.HCM

Uỷ viên

4

TS. Lê Thành Long

Trưởng ban QHĐN, ĐHQG TP.HCM

Uỷ viên

 

BAN TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Đơn vị/chức vụ

Nhiệm vụ

1

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trưởng ban

2

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Phó đại diện, Ban quan hệ đối ngoại, ĐH Quản trị Paris

Phó Trưởng ban

3

TS Dương Như Hùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phó Trưởng ban

4

TS. Lê Thành Long

Trưởng ban QHĐN, ĐHQG-HCM

Uỷ viên

5

PGS.TS Lâm Quang Vinh

Phó trưởng ban QHĐN, ĐHQG-HCM

Uỷ viên

6

TS Nguyễn Đình Huy

Trưởng phòng SĐH&QLKH Trường Đại học Kinh tế - Luật

Uỷ viên

7

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Uỷ viên

8

ThS. Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng KH-TC, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Uỷ viên

9

ThS. Lê Bích Thủy

Trưởng phòng HTQT, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Uỷ viên

10

ThS. Hồ Nguyên Nhật Tiên

Trưởng phòng PTBP QLDA, Ban QHĐN, ĐHQG-HCM

Uỷ viên

 

TIỂU BAN CHUYÊN MÔN, BIÊN TẬP

STT

Họ và tên

Đơn vị/chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS Dương Như Hùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trưởng ban

2

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phó ban

3

TS Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Thành viên

4

PGS.TS Vũ Minh Khương

Trường chính sách công Lý Quang Diệu – Đại học quốc gia Singapore

Thành viên

5

GS.TS John Behzad

Ban cố vấn ĐH Quản trị Paris

Thành viên

6

GSTS. Nguyễn Thị Cành

Cố vấn cao cấp, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

7

TS. Dương Ngọc Dũng

Trường Đại học Quản trị Paris

Thành viên

8

ThS Nguyễn Anh Tuấn

Khoa Kinh tế , Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

9

Ông Phạm Lê Quang

Phòng SĐH&QLKH, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

 

TIỂU BAN TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT

Họ và tên

Đơn vị/chức vụ

Nhiệm vụ

1

ThS Nguyễn Đình Hưng

Trưởng phòng KH-TC, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trưởng ban

2

ThS Võ Văn Trọng

Phòng TC-HC, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

3

ThS. Lưu Văn Lập

Phòng KH-TC, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Hoàng Anh Tiến

Phòng QTTB, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

5

CN Vũ Thị Tố Uyên

Phòng KH-TC, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

6

Ông Lê văn Vĩ

Trung tâm QHDN-HTSV, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

7

CN Mai Thị Huyền Trang

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

8

Bà Nguyễn Nữ Bảo Ngọc

Trường Đại học Quản trị Paris

Thành viên

 

TIỂU BAN LỄ TÂN, TRUYỀN THÔNG, ĐỐI NGOẠI

STT

Họ và tên

Đơn vị/chức vụ

Nhiệm vụ

1

ThS Lê Bích Thủy

Trưởng phòng HTQT, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Hải Trường An

Trung tâm truyền thông & tư vấn tuyển sinh

Thành viên

3

Bà Nhữ Phạm Phương Linh

Trung tâm truyền thông & tư vấn tuyển sinh

Thành viên

4

Ông Lê Phước Anh

Phòng HTQT, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

5

Ông Hà Hải Đăng

Phòng SĐH&QLKH, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thành viên

6

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi

Trường Đại học Quản trị Paris

Thành viên

 

 ĐƠN VỊ TÀI TRỢ